Windows Live Messager

Windows Live Messager

အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင္႔ ေရႊေစ်း ႏႈန္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးလွဲလွယ္ႏႈန္းထားမ်ားကို အခ်ိန္ ႏွင္႔တေျပးညီသိရိွႏိုင္ေစရန္အတြက္ Live Messager ၏ Chat Room မွတဆင္႔ အခမဲ႔စတင္ေမးျမန္း သံုးစြဲႏိုင္ပါသည္။

ယခုစနစ္အား သံုးစြဲလိုသူမ်ား အေနျဖင္႔ မိမိတို႔၏ Windows Live Messager Chat Room တြင္ myanmar.exchange@live.com အေကာင္႔အား Add ထားရန္သာ လိုအပ္ပါသည္။

(အသံုးျပဳနည္းအား ၾကည္႔ရႈရန္ ဤေနရာတြင္ Click ႏိွပ္၍ ၾကည္႔ရႈပါရန္။)